Skip to content Skip to navigation

Đại học chính quy

 1. Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+) (28-03-2023)
 2. Thông báo lịch thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản (28-03-2023)
 3. Khoa Môi trường thông báo các biểu mẫu đơn hỗ trợ sinh viên trong thời gian học tập tại Trường (08-03-2023)
 4. Thông báo về việc HỦY LỚP Anh Văn 1 và Anh Văn 2 khóa 06-09 đại học Học kỳ II – Năm học 2022–2023 (03-03-2023)
 5. THÔNG BÁO TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 03 NĂM 2023 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra (02-03-2023)
 6. Thông báo V/v xét, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho Sinh viên Học kỳ 2 Năm học 2022-2023 (21-02-2023)
 7. Thông báo Thu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 đối với sinh viên khóa 08, 09, 10, 11 (20-02-2023)
 8. Quy định các điều kiện để được miễn các học phần Anh văn và chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học đối với sinh viên đại học chính quy từ khóa 11 (07-10-2022)
 9. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học hệ chính quy năm 2022 (Ban hành kèm Quyết định 551/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31/05/2022) (31-05-2022)
 10. Quy định sử dụng hộp thư điện tử sinh viên (Ban hành kèm Quyết định 463/QĐ-TĐHTPHCM ngày 10/5/2021) (10-05-2021)
 11. Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo thống tín chỉ (Ban hành kèm Quyết sịnh 808/QĐ-TĐHTPHCM ngày 15/10/2020) (15-10-2020)
 12. Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy (Ban hành kèm Quyết định số 740/QĐ-TĐHTPHCM ngày 28/8/2017 (28-08-2017)