Skip to content Skip to navigation

[K.L&LLCT] Thông báo danh sách sinh viên đóng tiền Học kỳ III Năm học 2022-2023

Khoa Luật và Lý luận chính trị thông báo danh sách sinh viên đóng tiền các môn đủ điều kiện mở lớp (sinh viên xem file đính kèm).Thời gian đóng tiền đến hết ngày 23/6/2023.

* Các môn hủy do k đủ số lượng sinh viên đăng ký:

    1. Chủ nghĩa xã hội khoa học

    2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

    3. Pháp luật đại cương

    4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

    5. Triết học Mác - Lênin