Skip to content Skip to navigation

CTĐT Khoá 2020

Cử nhân Quản lý đất đai chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý đất đai (2020)
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý đất đai cho ngành tài nguyên & môi trường và xã hội, có...
Cử nhân Quản lý đất đai chuyên ngành Quy hoạch đất đai (2020)
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý đất đai cho ngành tài nguyên & môi trường và xã hội, có...
Cử nhân Quản lý đất đai chuyên ngành Giám sát và bảo vệ tài nguyên đất (2020)
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý đất đai cho ngành tài nguyên & môi trường và xã hội, có...
Cử nhân Quản lý đất đai chuyên ngành Địa chính (2020)
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý đất đai cho ngành tài nguyên & môi trường và xã hội, có...
Cử nhân Quản lý đất đai chuyên ngành Định giá và Quản trị Bất Động Sản (2020)
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý đất đai cho ngành tài nguyên & môi trường và xã hội, có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng,...
Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh bất động sản (2020)
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh bất động sản cho ngành tài nguyên & môi trường và xã hội, có phẩm chất chính trị, lập...
Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (2020)
A.GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh tổng hợp cho ngành tài nguyên & môi trường và xã hội, có phẩm chất chính trị, lập trường...
Kỹ sư Hệ thống thông tin chuyên ngành Thương mại điện tử (2020)
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài nguyên & môi trường và xã hội, có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, hiểu biết pháp luật và lý tưởng...
Kỹ sư Hệ thống thông tin chuyên ngành Hệ thống thông tin Tài nguyên và Môi trường (2020)
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài nguyên & môi trường và xã hội, có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, hiểu biết pháp luật và lý...