Skip to content Skip to navigation

Đai học liên thông, VL- VH

Thông báo thu học phí các lớp liên thông hệ vừa làm vừa học khóa 07, 08, 10, 11 năm học 2022-2023
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo mức thu học phí và thời gian thu học phí các lớp liên thông hệ vừa làm vừa học khóa 07, 08, 10, 11 năm học 2022-2023.
Thông báo thu học phí các lớp liên thông hệ vừa làm vừa học khóa 07_ĐHV và 08 LTTC_ĐHV năm học 2022-2023
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo mức thu học phí và thời gian thu học phí các lớp liên thông hệ vừa làm vừa học khóa 07_ĐHV và 08 LTTC_ĐHV năm học 2022-2023