Skip to content Skip to navigation

CTĐT Khóa 2018

Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh Bất động sản (2018)
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Cung cấp cho xã hội những cử nhân quản trị kinh doanh có kiến thức chung về kinh tế - xã hội; kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh; có kỹ năng quản trị doanh...
Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (2018)
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Cung cấp cho xã hội những cử nhân quản trị kinh doanh có kiến thức chung về kinh tế - xã hội; kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh; có kỹ năng quản trị doanh...