Skip to content Skip to navigation

CTĐT Khoá 2022

Cử nhân Quản trị kinh doanh- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp
A.GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, đặc biệt trong ngành Tài nguyên & môi trường; phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; có...
Cử nhân Quản trị kinh doanh- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh bất động sản
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, đặc biệt trong ngành Tài nguyên & môi trường; phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; có...
Cử nhân Quản lý đất đai- Chuyên ngành Quy hoạch đất đai
A.GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý đất đai cho ngành tài nguyên & môi trường và xã hội, có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, hiểu biết pháp luật và lý...
Cử nhân Quản lý đất đai- Chuyên ngành Giám sát và bảo vệ tài nguyên đất
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý đất đai cho ngành tài nguyên & môi trường và xã hội, có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, hiểu biết pháp luật và lý...
Cử nhân Quản lý đất đai- Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý đất đai
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý đất đai cho ngành tài nguyên & môi trường và xã hội, có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, hiểu biết pháp luật và lý...
Cử nhân Quản lý đất đai- Chuyên ngành Kinh tế và phát triển đất đai
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý đất đai cho ngành tài nguyên & môi trường và xã hội, có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, hiểu biết pháp luật và lý...
Cử nhân Quản lý đất đai- Chuyên ngành địa chính
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý đất đai cho ngành tài nguyên & môi trường và xã hội, có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, hiểu biết pháp luật và lý...
Kỹ sư Công nghệ thông tin
A. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Mục tiêu đào tạo - Mục tiêu chung: Đào tạo kỹ sư Công nghệ thông tin có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học xã hội, nhân văn và...
Kỹ sư Hệ thống thông tin chuyên ngành Thương mại điện tử (2022)
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo Kỹ sư ngành Hệ thống thông tin (HTTT)- Chuyên ngành Thương mại điện tử đạt trình độ khu vực và quốc tế, có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp,...
Kỹ sư Hệ thống thông tin chuyên ngành Hệ thống thông tin Tài nguyên và Môi trường (2022)
A. GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mục tiêu của chương trình đào tạo   1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo Kỹ sư Hệ thống thông tin (HTTT) đạt trình độ khu vực và quốc tế, có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm và có...