Skip to content Skip to navigation

Quy định các điều kiện để được miễn các học phần Anh văn và chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học đối với sinh viên đại học chính quy từ khóa 11

Nhà trường thông báo Quy định các điều kiện để được miễn các học phần Anh văn và chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học đối với sinh viên đại học chính quy từ khóa 11 (Ban hành kèm Quyết định 987/QĐ-TĐHTPHCM ngày 07/10/2022) như file đính kèm