Skip to content Skip to navigation

Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2023-2024 (Dành cho ĐHCQ các khóa 09, 10, 11, 12

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 09, 10, 11, 12

Lưu ý:
1. Thời gian bắt đầu học kỳ 2: ngày 08/01/2023, lịch học chi tiết xem thời khóa biểu đính kèm bên dưới.

2. Cách đọc quy ước tiết trên thời khóa biểu:
   a.  Tiết 1,2,3             bắt đầu từ 6g30

   b.  Tiết 4,5,6             bắt đầu từ 9g05

   c.  Tiết 7,8,9              bắt đầu từ 12g30

   d.  Tiết 10, 11, 12      bắt đầu từ 15g05

Tập tin đính kèm: