Skip to content Skip to navigation

Thời khóa biểu học kỳ I Năm học 2022 - 2023 dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 11

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 11, xem file đính kèm bên dưới.

Lưu ý:
1. Thời gian bắt đầu học kỳ 1: ngày 31/10/2022, lịch học chi tiết xem thời khóa biểu đính kèm bên dưới.

2. Cách đọc quy ước tiết trên thời khóa biểu:
   a. 123---------       tiết 1,2,3             bắt đầu từ 6g30

   b. ---456------       tiết 4,5,6             bắt đầu từ 9g05

   c. ------789---       tiết 7,8,9              bắt đầu từ 12g30

   d. ---------012       tiết 10, 11, 12      bắt đầu từ 15g05

Tập tin đính kèm: