Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký học phần học kỳ Hè Năm học 2023 - 2024

Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy năm học 2023-2024, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên cải thiện kết quả học tập/hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời gian đào tạo và đăng ký học các học phần chưa đạt.

Phòng Đào tạo mở đăng ký học phần cho sinh viên các khóa 09, 10, 11,12 ĐH có nhu cầu học lại các học phần chưa đạt và học cải thiện các học phần. Riêng khóa 08 trở về trước sinh viên đăng ký học lại tại Khoa.

Thời gian đăng ký học phần: từ 8h00 ngày 20/05/2024 đến hết ngày 31/05/2024 Sinh viên đăng ký học phần vui lòng làm theo hướng dẫn đính kèm.

Sau thời gian đăng ký, sinh viên theo dõi thông báo của các Khoa về việc đóng học phí các học phần đã đăng ký.

Thời gian học tập và thi kết thúc học phần : từ 08/07/2024 đến 23/08/2024.