Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp chứng chỉ tin học và tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 09 trở về trước

Nhà trường thông báo về việc nộp chứng chỉ tin học và tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 09 trở về trước (chi tiết xem thông báo số 310/TB-TĐHTPHCM ngày 5/4/2024 đính kèm)

Trân trọng./.