Skip to content Skip to navigation

Thông báo thu học phí các lớp liên thông hệ vừa làm vừa học khóa 07_ĐHV và 08 LTTC_ĐHV năm học 2022-2023

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo mức thu học phí và thời gian thu học phí các lớp liên thông hệ vừa làm vừa học khóa 07_ĐHV và 08 LTTC_ĐHV năm học 2022-2023

Tập tin đính kèm: