Skip to content Skip to navigation

Thông báo Thu học phí các lớp liên thông năm học 2022-2023 hệ VLVH khóa 06, 07, 08 LTTC_ĐHV và khóa 10, 11 LTCĐ_ĐHV

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông báo mức thu học phí các lớp liên thông năm học 2022-2023 hệ VLVH khóa 06, 07, 08 LTTC_ĐHV và khóa 10, 11 LTCĐ_ĐHV.

- Thời gian nộp tiền: Từ ngày 24/02/2023 đến 10/03/2023.

- Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản

- Thông tin nộp tiền:

• Ngân hàng thứ 1:

+ Tên đơn vị: Trường Đại học Tài nguyên và Môi truòng TP. HCM

+ Số tài khoån: 0261.000.236.236

+ Tại: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Viêt Nam (VIETCOMBANK) - Chi nhánh Thủ Thiêm TP. HCM

 Ngân hàng thứ 2:

+ Tên đơn vị: Trường Đại học  Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

+Só tài khoån: 117002923686

+ Tại: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Viêt Nam VIETINBANK- Chi nhánh 2 TP HCM

+ Nội dung: Mã số Sinh viên - Họ và tên - Nôp học phí hoc kỳ . . . näm hoc 2022-2023

Ví du: Sinh viên Nguyễn Văn A, MSSV 00870040123 nộp học phí học kỳ 3 näm học 2022-2023

Nội dung ghi: "00870040123 Nguyễn Văn A HK3 22-23"