Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI - HỌC KỲ III NĂM 2023 -2024 CÁC MÔN THUỘC KHOA KHOA HỌC ĐẠI CƯƠNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 
 

 

 
Số: 06/TB-KKHĐC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỌC LẠI - HỌC KỲ III NĂM 2023 -2024 CÁC MÔN THUỘC KHOA KHOA HỌC ĐẠI CƯƠNG

         

Căn cứ Thông báo 40/TB-TĐHTPHCM ngày 12 tháng 01 năm 2024 của trường. về việc thu học phí năm 2023-2024.

Căn cứ Quy chế năm học 2023-2024 của trường.

Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký học lại các môn học thuộc khoa KHĐC trong học kỳ III năm học 2023 - 2024,

Sinh viên vào web khoa để xem thông báo 05/TB-KKHĐC về danh sách các lớp học kỳ hè năm học 2023-2024, nếu có vướng mắc SV liên hệ cô Ngân_ SĐT:093.3144687.

Link : https://hcmunre.edu.vn/khoa/khoa-khoa-hoc-dai-cuong/thong-bao

Trân trọng./.

 

                                                                                                KHOA KHĐC