Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thực hiện đeo thẻ sinh viên khi đến trường

Nhà trường ban hành Thông báo 981/TB-TĐHTPHCM ngày 04/11/2022 về việc Thực hiện sinh viên khi đến trưòng như file đính kèm.

Trân trọng ./.