Skip to content Skip to navigation

Thông báo V/v nộp chứng chỉ/chứng nhận Tin học và Tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra đối với sinh viên hệ ĐHCQ khóa 8 trở về trước

Nhà trường thông báo V/v nộp chứng chỉ/chứng nhận Tin học và Tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra đối với sinh viên hệ đại học chính quy từ khóa 8 trở về trước (Thông báo số 1080/TB-TĐHTPHCM ngày 25/10/2023) như file đính kèm

Trân trọng ./.