Skip to content Skip to navigation

Thông báo V/v xét, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho Sinh viên Học kỳ 2 Năm học 2022-2023

Phòng tác sinh viên thông báo xét, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho Sinh viên Học kỳ 2 Năm học 2022-2023.

- Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 10/03/2023.

- Sinh viên nhận đơn tại phòng Công tác sinh viên hoặc tải website Trường.

- Tất cả sinh viên đã được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập tại học kỳ 1 đều nộp 1 bộ hồ sơ mới.

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn liên hệ với phòng công tác sinh viên để được hướng dẫn hỗ trợ.