Skip to content Skip to navigation

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học hệ chính quy năm 2022 (Ban hành kèm Quyết định 551/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31/05/2022)

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM công bố chuẩn đầu ra 18 chương trình đào tạo trình dộ đại học hệ chính quy năm 2022 (Ban hành kèm Quyết định 551/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31/05/2022).