Skip to content Skip to navigation

[K.KHĐC]Thông báo thay đổi kế hoạch học lại HK! Năm học 2022-2023 các môn học thuộc Khoa Khoa học đại cương

Khoa Khoa học đại cương thông báo thay đổi kế hoạch học lại HK! Năm học 2022-2023 các môn học thuộc Khoa như file đính kèm

Thân mến./.

Tập tin đính kèm: