Skip to content Skip to navigation

Cử nhân Quản lý đất đai- Chuyên ngành Giám sát và bảo vệ tài nguyên đất

A. GIỚI THIỆU CHUNG:

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý đất đai cho ngành tài nguyên & môi trường và xã hội, có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, hiểu biết pháp luật và lý tưởng sống tốt đẹp, trên cơ sở được trang bị nền tảng kiến thức về đại cương, vững chắc về cơ sở ngành, chuyên sâu trong tổ chức nghiên cứu, quản lý và giải quyết các vấn đề chuyên môn, ứng dụng tốt công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề chuyên môn, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế và có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn..

Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên:

PO 1: Hệ thống kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật đại cương phù hợp với chuyên ngành Quản lý đất đai.

PO 2: Hệ thống các kiến thức khoa học cơ bản về tự nhiên, xã hội và tư duy phù hợp với chuyên ngành Quản lý đất đai.

PO 3: Kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành và thực hành nghề nghiệp vững chắc để đánh giá được thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai, hiện trạng tài nguyên đất đai, số lượng và chất lượng đất đai, tiềm năng tự nhiên và kinh tế đất đai để quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

PO 4: Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh trong giao tiếp, học tập, nghiên cứu và làm việc. Kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng và các phần mềm tin học khác phù hợp với chuyên ngành đào tạo đáp ứng được nhu cầu công việc.

PO 5: Phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; Có tinh thần tự chịu trách nhiệm cá nhân, chịu trách nhiệm trước nhóm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Có khả năng và tinh thần tự học và học tập nâng cao trình độ. Có khả năng đảm nhiệm công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực của ngành Quản lý đất đai.

2. Chuẩn đầu ra: Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai trình độ đại học, sinh viên có thể:

2.1. Kiến thức

ELO1: Vận dụng kiến thức cơ bản của triết học và lý luận chính trị để giải thích bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội; vận dụng kiến thức pháp luật để giải quyết những vấn đề trong công tác chuyên môn và đời sống.

ELO 2: Ứng dụng các kiến thức khoa học cơ bản về tự nhiên, xã hội và tư duy làm nền tảng để học tập các môn cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành cũng như trong công tác nghiên cứu và giải quyết các công việc chuyên môn.

ELO 3: Liên kết được các kiến thức cơ sở về các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bao gồm đất, nước, động thực vật và khoáng sản, sinh thái, môi trường và khí hậu, cùng với các kiến thức về kỹ thuật trắc địa bản đồ và công nghệ GIS làm nền tảng cho việc học tập các môn học chuyên ngành.

ELO 4: Vận dụng được các phương pháp suy luận và các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai để hiểu về hệ thống và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý đất đai.

ELO 5: Áp dụng được các quy trình, quy phạm và các giải pháp kỹ thuật - công nghệ trong việc tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai trong các lĩnh vực: Địa chính, Quy hoạch đất đai, Giám sát và bảo vệ tài nguyên đất đai, Kinh tế và phát triển đất đai và Hệ thống thông tin quản lý đất đai.

ELO 6: Phát triển được các kiến thức chuyên ngành đã học để đề xuất các giải pháp về cơ chế pháp lý, hành chính, kinh tế và tổ chức, cũng như các giải pháp kỹ thuật và công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý đất đai như sử dụng đất đai hiệu quả, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với sự thay đổi của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và công nghệ theo định hướng phát triển của nhà nước.

2.2. Kỹ năng

ELO 7: Sử dụng được tiếng Anh để hoàn thành báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày và trao đổi được các ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn. Đạt một trong các chuẩn kỹ năng tiếng Anh với  mức điểm tối thiểu để xét tốt nghiệp:

- Chứng nhận TOEIC nội bộ (do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp) 450; 

- Chứng chỉ quốc tế còn thời hạn: TOEIC 450, TOEFL PBT 450, TOEFL CBT 133, TOEFL iBT 45, IELTS 4.5;

- Chứng chỉ B1 (tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

ELO 8: Sử dụng được các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công việc chuyên môn. Đạt một trong các chuẩn kỹ năng Tin học để xét tốt nghiệp: Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản hoặc nâng cao (do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT - BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016); hoặc chứng chỉ Tin học văn phòng quốc tế MOS (Word, Excel, Powerpoint) với điểm đạt từ 700 trở lên. 

ELO 9: Thực hiện tốt các kỹ năng trong giao tiếp, hợp tác, đàm phán, quản lý mâu thuẫn và phản biện chuyên môn khi thực hiện các dự án, công trình, đề tài nghiên cứu.

ELO 10: Sử dụng thành thạo các loại máy móc, trang thiết bị và các phần mềm chuyên ngành để điều tra, khảo sát, đo đạc, thu thập và xử lý số liệu phục vụ các công tác chuyên môn trong các lĩnh vực Quản lý đất đai.

ELO 11: Phân tích được những thông tin trong các lĩnh vực quản lý đất đai để khái quát hóa vấn đề và xác định được mục tiêu cốt lõi cần giải quyết trong thực tiễn liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai một cách khoa học và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, có hiệu lực và hiệu quả quản lý.

ELO 12: Tổ chức được các công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, thu thập, xử lý số liệu tại thực địa.

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

ELO 13: Giải quyết được các hoạt động chuyên môn và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tập thể về các quyết định của cá nhân, sẵn sàng chia sẻ kiến thức chuyên môn để giúp ích cho cộng đồng và xã hội.

ELO 14: Giám sát những người cùng nhiệm vụ thực hiện công việc được giao. Có thể tự định hướng giải quyết công việc, tự đưa ra kết luận cá nhân và bảo vệ được quan điểm cá nhân khi thuyết trình, bảo vệ các dự án, công trình, đề tài nghiên cứu.

ELO 15: Đánh giá được những khó khăn, nguy cơ, rủi ro và tìm ra được các giải pháp xử lý khi thực hiện các nhiệm vụ như điều tra, khảo sát, đo đạc, thu thập và xử lý dữ liệu thông tin đất đai, khi tương tác phối hợp với các đối tác khác thực hiện các nội dung quản lý đất đai.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

 

Nhóm kiến thức

Số TC

   a)   

Kiến thức giáo dục đại cương

(chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

+ Bắt buộc: 25 tín chỉ

+Tự chọn: 4/8 tín chỉ (4 tín chỉ tự chọn để học trong tổng số 8 tín chỉ tự chọn).

29

   b)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Trong đó tối thiểu:

 97

 

- Kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành:

+ +Bắt buộc: 75 tín chỉ

+ Tự chọn: 10/34 tín chỉ (10 tín chỉ tự chọn để học trong tổng số 34 tín chỉ tự chọn).

85

 

- Kiến thức tốt nghiệp

+ Thực tập tốt nghiệp: 4 tín chit

+ Khóa luận / Đồ án tốt nghiệp: 8 tín chỉ

12

 

Cộng

139

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Học kỳ

Số TC

Giờ lên lớp

Khác (TT, ĐA, BTL)

Giờ tự học

Mã học phần học trước

Ghi chú

LT

BT

TH

 

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

 

1.1. Lý luận chính trị

1

12 11 1 5 010

Triết học Mác - Lênin

1

3

45

0

0

 

90

 

 

2

12 11 1 5 011

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

2

30

0

0

 

60

 

 

3

12 11 1 5 012

Chủ nghĩa xã hội khoa học

3

2

30

0

0

 

60

 

 

4

12 11 1 5 013

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

2

30

0

0

 

60

 

 

5

12 11 1 5 014

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

8

2

30

0

0

 

45

 

 

 

1.2. Khoa học xã hội

6

12 11 1 5 015

Pháp luật đại cương

1

2

30

0

0

 

15

 

 

 

1.3. Ngoại ngữ

7

11 13 1 5 006

Anh văn 1

1

3

45

0

0

 

100

 

 

8

11 13 1 5 002

Anh văn 2

2

3

45

0

0

 

100

11 13 1 5 006

 

 

1.4. Khoa học tự nhiên

 

1.4.1 Bắt buộc

9

11 11 1 5 008

Toán cao cấp 1

1

2

30

0

0

 

45

 

 

10

11 11 1 5 009

Toán cao cấp 2

2

2

30

0

0

 

60

11 11 1 5 008

 

11

11 11 1 5 011

Xác suất thống kê

3

2

30

0

0

 

45

 

 

 

1.4.2. Tự chọn

12

11 11 1 5 010

Toán cao cấp 3

2

2

30

0

0

 

45

 

Tự chọn: 4/8TC

13

11 12 1 5 009

Cơ - Nhiệt

2

2

30

0

0

 

45

 

Tự chọn: 4/8TC

14

11 12 1 5 010

Điện từ - Quang

2

2

30

0

0

 

45

 

Tự chọn: 4/8TC

15

11 12 1 5 004

Hóa học đại cương

3

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 4/8TC

 

1.5. Giáo dục thể chất

16

20 00 1 5 001

GDTC - Đá cầu

1

1

6

0

24

 

 

 

 

17

20 00 1 5 002

GDTC – Bóng chuyền

1

1

6

0

24

 

 

 

 

18

20 00 1 5 003

GDTC – Cầu Lông

1

1

6

0

24

 

 

 

 

19

20 00 1 5 004

GDTC – Điền kinh

1

1

6

0

24

 

 

 

 

20

20 00 1 5 005

GDTC – Thể dục

1

1

6

0

24

 

 

 

 

 

1.6. Giáo dục quốc phòng – An ninh

21

20 00 1 5 006

Giáo dục quốc phòng - an ninh

2

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

2.1. Kiến thức cơ sở nhóm ngành

 

2.1.1. Bắt buộc

22

16 01 1 5 100

Trắc địa đại cương

2

3

45

0

0

 

90

 

 

23

16 01 1 5 002

Thực tập Trắc địa đại cương

3

2

0

0

60

0

 

16 01 1 5 100

 

24

16 03 1 5 002

Bản đồ đại cương

4

2

30

0

0

 

60

 

 

25

15 03 1 5 019

Cơ sở dữ liệu căn bản cho Quản lý đất đai

3

2

30

0

0

 

60

 

 

26

15 03 1 5 018

GIS căn bản cho Quản lý đất đai

4

2

30

0

0

 

60

 

 

27

17 01 1 5 010

Lập trình căn bản

4

2

30

0

0

 

60

 

 

 

2.1.2. Tự chọn

28

18 02 1 5 212

Kinh tế vi mô

2

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

29

18 02 1 5 213

Kinh tế vĩ mô

3

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

30

18 02 1 5 666

Kinh tế học đại cương

2

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

31

15 04 1 5 666

Kinh tế học bền vững cho Quản lý đất đai

3

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

32

14 01 1 5 002

Môi trường và con người

3

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

33

13 11 1 5 070

Khí tượng và khí hậu đại cương

2

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

34

13 12 1 5 060

Thủy văn đại cương

2

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

35

22 11 1 5 069

Tài nguyên nước

4

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

36

15 00 1 5 006

Sinh thái học cảnh quan

4

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

37

19 01 1 5 152

Địa chất thuỷ văn sinh thái

3

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

38

15  001 5 004

Logic học đại cương

5

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

39

15 0 01 5 003

Tâm lý học đại cương

4

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

40

15 00 1 5 002

Xã hội học đại cương

4

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

41

15 00 1 5 001

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

42

15 00 1 5 007

Địa lý học lịch sử Việt Nam

3

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

43

15 04 1 5 002

Phân tích định lượng cho quản lý

4

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

44

11 11 1 5 012

Toán ứng dụng

5

2

30

0

0

 

45

 

Tự chọn: 10/34TC

 

2.2. Kiến thức cơ sở ngành

 

2.2.1. Bắt buộc

45

15 04 1  5001

Nguyên lý thống kê

4

2

30

0

0

 

60

 

 

46

15 02 1 5 001

Cơ sở quản lý đất đai

3

2

30

0

0

 

60

 

 

47

15 01 1 5 001

Tài nguyên đất đai

3

2

30

0

0

 

60

 

 

48

15 04 1 5 003

Kinh tế đất đai

4

2

30

0

0

 

60

 

 

49

15 02 1 5 002

Chính sách đất đai

4

2

30

0

0

 

60

 

 

 

2.3. Kiến thức ngành

 

2.3.1. Bắt buộc

50

15 02 1 5 004

Hệ thống đăng ký đất đai

5

2

30

0

0

 

60

 

 

51

15 02 1 5 005

Thống kê và kiểm kê đất đai

5

2

30

0

0

 

60

 

 

52

15 03 1 5 003

Quản lý thông tin đất đai

5

2

30

0

0

 

60

 

 

53

15 01 1 5 003

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất

5

2

30

0

0

 

60

15 01 1 5 002

 

54

15 01 1 5 002

Đánh giá đất đai

4

2

30

0

0

 

60

15 01 1 5 001

 

55

15 04 1 5 005

Định giá đất đai

5

2

30

0

0

 

60

 

 

56

15 01 1 5 004

Quy hoạch sử dụng đất đai

5

2

30

0

0

 

60

 

 

57

15 00 1 5 005

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý đất đai

5

2

30

0

0

 

60

 

 

 

2.4. Kiến thức chuyên ngành

 

Chuyên ngành Giám sát và bảo vệ tài nguyên đất

 

Phần bắt buộc

58

15 03 1 5 001

Tin học chuyên ngành Quản lý đất đai

6

1

15

0

0

 

30

 

 

59

15 03 1 5 002

Thực hành tin học chuyên ngành Quản lý đất đai

6

2

0

0

60

 

60

15 03 1 5 001

 

60

15 05 1 5 002

Phì nhiêu đất

6

2

30

0

0

 

60

 

 

61

15 05 1 5 003

Suy thoái tài nguyên đất

6

2

30

0

0

 

60

 

 

62

15 05 1 5 004

Ô nhiễm môi trường đất

6

2

30

0

0

 

60

 

 

63

15 05 1 5 006

Giám sát suy thoái tài nguyên đất

7

2

30

0

0

 

60

 

 

64

15 05 1 5 008

Hệ thống nông nghiệp bền vững

7

2

30

0

0

 

60

 

 

65

15 05 1 5 007

Thực hành Giám sát suy thoái tài nguyên đất

7

2

0

0

60

 

60

15 05 1 5 006

 

66

15 02 1 5 014

Đồ án Đăng ký - Thống kê đất đai

6

2

0

0

0

60

 

 

 

67

15 05 1 5 015

Đồ án Đánh giá suy thoái tài nguyên đất

7

2

0

0

0

60

 

 

 

68

15 05 1 5 016

Đồ án Thiết kế nông nghiệp hữu cơ

8

2

0

0

0

60

 

15 05 1 5 009

 

69

15 05 1 5 030

Thực tập nhận thức nghề nghiệp

6

1

0

0

0

30

 

 

 

70

15 03 1 5 014

Viễn thám và ứng dụng trong quản lý đất đai

7

2

0

0

60

 

60

 

 

71

15 03 1 5 007

GIS ứng dụng trong quản lý đất đai

6

2

0

0

60

 

60

 

 

 

Phần tự chọn

72

15 05 1 5 005

Quan trắc ô nhiễm tài nguyên đất

7

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

73

15 05 1 5 009

Phân vùng và thiết kế nông nghiệp hữu cơ

6

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

74

15 02 1 5 003

Luật đất đai

4

2

20

10

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

75

15 05 1 5 010

Cơ sở vi sinh học

6

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

76

15 05 1 5 012

Kỹ thuật vi sinh

6

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

77

15 05 1 5 013

Sinh thái học nông nghiệp

6

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

78

15 05 1 5 014

Phân bón vi sinh và nông nghiệp hữu cơ

7

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

79

15 05 1 5 011

Công nghệ vi sinh và ứng dụng

7

2

25

5

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

80

15 03 1 5 020

Hệ thống bản đồ quy hoạch đất đai

6

2

0

0

60

 

60

16 03 1 5 101

Tự chọn: 10/34TC

81

15 01 1 5 009

Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai

7

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

82

15 01 1 5 006

Quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ

6

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

83

15 01 1 5 010

Quy hoạch sử dụng đất đai chuyên đề

7

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

84

15 03 1 5 013

Hệ hỗ trợ ra quyết định sử dụng đất đai

7

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

85

15 03 1 5 004

Cơ sở dữ liệu đất đai

6

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

86

15 04 1 5 018

Phong thuỷ và ứng dụng

7

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

87

15 03 1 5 005

Cơ sở dữ liệu 3D và ứng dụng

7

2

0

0

60

 

60

15 03 1 5 004

Tự chọn: 10/34TC

88

15 01 1 5 012

Đánh giá tác động môi trường trong sử dụng đất đai

7

2

30

0

0

 

60

 

Tự chọn: 10/34TC

 

2.5. Thực tập và đồ án/ khóa luận tốt nghiệp

89

15 00 1 5 031

Thực tập tốt nghiệp

7

4

0

0

0

120

 

 

 

90

15 00 1 5 032

Khóa luận tốt nghiệp

8

8

0

0

0

240

 

15 00 1 5 031

 

 

Tổng số tín chỉ (*)

 

136

 

 

 

 

 

 

 

C. KẾ HOẠCH GIẢNG DAY:

Học kỳ 1:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số TC

Giờ lên lớp

Khác (TT, ĐA, BTL)

Giờ tự học

Mã học phần trước

Ghi chú

LT

BT

TH

Học phần bắt buộc

15

 

 

 

 

 

 

 

1

12 11 1 5 010

Triết học Mác - Lênin

3

45

0

0

 

90

 

 

2

11 13 1 5 006

Anh văn 1

3

45

0

0

 

100

 

 

3

11 11 1 5 008

Toán cao cấp 1

2

30

0

0

 

45

 

 

4

12 11 1 5 015

Pháp luật đại cương

2

30

0

0

 

15

 

 

5

20 00 1 5 001

GDTC - Đá cầu

1

6

0

24

 

 

 

 

6

20 00 1 5 002

GDTC – Bóng chuyền

1

6

0

24

 

 

 

 

7

20 00 1 5 003

GDTC – Cầu Lông

1

6

0

24

 

 

 

 

8

20 00 1 5 004

GDTC – Điền kinh

1

6

0

24

 

 

 

 

9

20 00 1 5 005

GDTC – Thể dục

1

6

0

24

 

 

 

 

Tổng

15

180

0

120

 

250

 

 

 

Học kỳ 2:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số TC

Giờ lên lớp

Khác (TT, ĐA, BTL)

Giờ tự học

Mã học phần trước

Ghi chú

LT

BT

TH

Học phần bắt buộc

18

 

 

 

 

 

 

 

1

12 11 1 5 011

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

30

0

0

 

60

 

 

2

11 13 1 5 002

Anh văn 2

3

45

0

0

 

100

11 13 1 5 006

 

3

11 11 1 5 009

Toán cao cấp 2

2

30

0

0

 

60

11 11 1 5 008

 

4

20 00 1 5 006

Giáo dục quốc phòng - an ninh

8

 

 

 

 

 

 

 

5

16 01 1 5 100

Trắc địa đại cương

3

45

0

0

 

90

 

 

Học phần tự chọn

4

 

 

 

 

 

 

 

1

11 11 1 5 010

Toán cao cấp 3

2

30

0

0

 

45 

11 11 1 5 009

 

2

11 12 1 5 009

Cơ - Nhiệt

2

30

0

0

 

45 

 

 

3

11 12 1 5 010

Điện từ - Quang

2

30

0

0

 

45 

11 12 1 5 009

 

4

18 02 1 5 212

Kinh tế vi mô

2

30

0

0

 

60

 

 

5

18 02 1 5 666

Kinh tế học đại cương

2

30

0

0

 

60

 

 

6

13 11 1 5 070

Khí tượng và khí hậu đại cương

2

30

0

0

 

60

 

 

7

13 12 1 5 060

Thủy văn đại cương

2

30

0

0

 

60

 

 

8

15 00 1 5 001

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

30

0

0

 

60

 

 

Tổng

22

210

0

0

0

415

 

 

 

Học kỳ 3:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số TC

Giờ lên lớp

Khác (TT, ĐA, BTL)

Giờ tự học

Mã học phần trước

Ghi chú

LT

BT

TH

Học phần bắt buộc

12

 

 

 

 

 

 

 

1

12 11 1 5 012

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

30

0

0

 

60

 

 

2

11 11 1 5 011

Xác suất thống kê

2

30

0

0

 

45

 

 

3

16 01 1 5 002

Thực tập Trắc địa đại cương

2

0

0

60

 

 

16 01 1 5 100

 

4

15 03 1 5 019

Cơ sở dữ liệu căn bản cho quản lý đất đai

2

30

0

0

 

60

 

 

5

15 02 1 5 001

Cơ sở quản lý đất đai

2

30

0

0

 

60

 

 

6

15 01 1 5 001

Tài nguyên đất đai

2

30

0

0

 

60

 

 

Học phần tự chọn

6

 

 

 

 

 

 

 

 

11 12 1 5 004

Hóa học đại cương

2

30

0

0

 

60

 

 

1

18 02 1 5 213

Kinh tế vĩ mô

2

30

0

0

 

60

 

 

2

15 04 1 5 666

Kinh tế học bền vững cho Quản lý đất đai

2

30

0

0

 

60

 

 

3

14 01 1 5 002

Môi trường và con người

2

30

0

0

 

60

 

 

4

19 01 1 51 52

Địa chất thuỷ văn sinh thái

2

30

0

0

 

60

 

 

5

15 00 1 5 007

Địa lý học lịch sử Việt Nam

2

30

0

0

 

60

 

 

Tổng

18

240

0

60

 

465

 

 

 

Học kỳ 4:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số TC

Giờ lên lớp

Khác (TT, ĐA, BTL)

Giờ tự học

Mã học phần trước

Ghi chú

LT

BT

TH

Học phần bắt buộc

14

 

 

 

 

 

 

 

1

16 03 1 5 002

Bản đồ đại cương

2

30

0

0

 

60

 

 

2

15 03 1 5 018

GIS căn bản cho Quản lý đất đai

2

30

0

0

 

   60

 

 

3

17 01 1 5 010

Lập trình căn bản

2

30

0

0

 

60

 

 

4

15 04 1 5 001

Nguyên lý thống kê

2

30

0

0

 

60

 

 

5

15 04 1 5 003

Kinh tế đất đai

2

30

0

0

 

60

 

 

6

15 02 1 5 002

Chính sách đất đai

2

30

0

0

 

60

 

 

7

15 01 1 5 002

Đánh giá đất đai

2

30

0

0

 

60

15 01 1 5 001

 

Học phần tự chọn

4

 

 

 

 

 

 

 

1

22 11 1 5 069

Tài nguyên nước

2

30

0

0

 

60

 

 

2

15 00 1 5 006

Sinh thái học cảnh quan

2

30

0

0

 

60

 

 

3

15 00 1 5 003

Tâm lý học đại cương

2

30

0

0

 

60

 

 

4

15 00 1 5 002

Xã hội học đại cương

2

30

0

0

 

60

 

 

5

15 04 1 5 002

Phân tích định lượng cho quản lý

2

30

0

0

 

60

 

 

6

15 02 1 5 003

Luật đất đai

2

20

10

0

 

60

 

 

Tổng

18

270

10

0

 

540

 

 

 

Học kỳ 5:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số TC

Giờ lên lớp

Khác (TT, ĐA, BTL)

Giờ tự học

Mã học phần trước

Ghi chú

LT

BT

TH

Học phần bắt buộc

16

 

 

 

 

 

 

 

1

12 11 1 5 013

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

30

0

0

 

60

 

 

2

15 02 1 5 004

Hệ thống đăng ký đất đai

2

30

0

0

 

60

 

 

3

15 02 1 5 005

Thống kê và kiểm kê đất đai

2

30

0

0

 

60

 

 

4

15 03 1 5 003

Quản lý thông tin đất đai

2

30

0

0

 

60

 

 

5

15 01 1 5 003

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất

2

30

0

0

 

60

15 01 1 5 002

 

6

15 04 1 5 005

Định giá đất đai

2

30

0

0

 

60

 

 

7

15 01 1 5 004

Quy hoạch sử dụng đất đai

2

30

0

0

 

60

 

 

8

15 00 1 5 005

Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý đất đai

2

30

0

0

 

60

 

 

Học phần tự chọn

2

 

 

 

 

 

 

 

1

15 00 1 5 004

Logic học đại cương

2

30

0

0

 

60

 

 

2

11 11 1 5 012

Toán ứng dụng

2

30

0

0

 

45

 

 

Tổng

18

270

0

0

 

540

 

 

 

Học kỳ 6:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số TC

Giờ lên lớp

Khác (TT, ĐA, BTL)

Giờ tự học

Mã học phần trước

Ghi chú

LT

BT

TH

Học phần bắt buộc

14

 

 

 

 

 

 

 

1

15 03 1 5 001

Tin học chuyên ngành Quản lý đất đai

1

15

0

0

 

30

 

 

2

15 03 1 5 002

Thực hành tin học chuyên ngành Quản lý đất đai

2

0

0

60

 

60

15 03 1 5 001 

 

3

15 05 1 5 002

Phì nhiêu đất

2

30

0

0

 

60

 

 

4

15 05 1 5 003

Suy thoái tài nguyên đất

2

30

0

0

 

60

 

 

5

15 05 1 5 004

Ô nhiễm môi trường đất

2

30

0

0

 

60

 

 

6

15 02 1 5 014

Đồ án Đăng ký - Thống kê đất đai

2

0

0

0

60

 

15 02 1 5 004; 15 02 1 5 005

 

7

15 05 1 5 030

Thực tập nhận thức nghề nghiệp

1

0

0

0

30

 

 

 

8

15 03 1 5 007

GIS ứng dụng trong quản lý đất đai

2

0

0

60

 

60

 

 

Học phần tự chọn

4

 

 

 

 

 

 

 

1

15 05 1 5 009

Phân vùng và thiết kế nông nghiệp hữu cơ

2

30

0

0

 

60

 

 

2

15 05 1 5 010

Cơ sở vi sinh học

2

30

0

0

 

60

 

 

3

15 05 1 5 012

Kỹ thuật vi sinh

2

30

0

0

 

60

 

 

4

15 05 1 5 013

Sinh thái học nông nghiệp

2

30

0

0

 

60

 

 

Tổng

18

165

0

120

 90

450

 

 

 

Học kỳ 7:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số TC

Giờ lên lớp

Khác (TT, ĐA, BTL)

Giờ tự học

Mã học phần trước

Ghi chú

LT

BT

TH

Học phần bắt buộc

14

 

 

 

 

 

 

 

1

15 05 1 5 006

Giám sát suy thoái tài nguyên đất

2

30

0

0

 

60

 

 

2

15 05 1 5 008

Hệ thống nông nghiệp bền vững

2

30

0

0

 

60

 

 

3

15 05 1 5 007

Thực hành Giám sát suy thoái tài nguyên đất

2

0

0

60

 

60

15 05 1 5 006

 

4

15 05 1 5 015

Đồ án Đánh giá suy thoái tài nguyên đất

2

0

0

0

60

 

 

 

5

15 03 1 5 014

Viễn thám và ứng dụng trong quản lý đất đai

2

0

0

60

 

60

 

 

6

15 00 1 5 031

Thực tập tốt nghiệp

4

0

0

0

120

 

 

 

Học phần tự chọn

4

 

 

 

 

 

 

 

1

15 05 1 5 005

Quan trắc ô nhiễm tài nguyên đất

2

30

0

0

 

60

 

 

2

15 05 1 5 014

Phân bón vi sinh và nông nghiệp hữu cơ

2

30

0

0

 

60

 

 

3

15 05 1 5 011

Công nghệ vi sinh và ứng dụng

2

25

5

0

 

60

 

 

4

15 03 1 5 020

Hệ thống bản đồ quy hoạch đất đai

2

0

0

60

 

60

16 03 1 5 101

 

5

15 01 1 5 009

Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai

2

30

0

0

 

60

 

 

6

15 01 1 5 006

Quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ

2

30

0

0

 

60

 

 

7

15 01 1 5 010

Quy hoạch sử dụng đất đai chuyên đề

2

30

0

0

 

60

 

 

8

15 03 1 5 013

Hệ hỗ trợ ra quyết định sử dụng đất đai

2

30

0

0

 

60

 

 

9

15 03 1 5 004

Cơ sở dữ liệu đất đai

2

30

0

0

 

60

 

 

10

15 04 1 5 018

Phong thuỷ và ứng dụng

2

30

0

0

 

60

 

 

11

15 03 1 5 005

Cơ sở dữ liệu 3D và ứng dụng

2

0

0

60

 

60

 

 

12

15 01 1 5 012

Đánh giá tác động môi trường trong sử dụng đất đai

2

30

0

0

 

60

 

 

Tổng

18

120

0

120

180

360

 

 

 

Học kỳ 8:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số TC

Giờ lên lớp

Khác (TT, ĐA, BTL)

Giờ tự học

Mã học phần trước

Ghi chú

LT

BT

TH

Học phần bắt buộc

12

 

 

 

 

 

 

 

1

12 11 1 5 014

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

30

0

0

 

45

 

 

2

15 05 1 5 016

Đồ án Thiết kế nông nghiệp hữu cơ

2

0

0

0

60

 

15 05 1 5 009

 

3

15 00 1 5 032

Khóa luận tốt nghiệp

8

0

0

0

240

 

15 00 1 5 031

 

Tổng

12

30

0

0

300

45